skip to Main Content

Paasboodschap 2020

Broeders en zusters van de Haagse Gemeenschap van Kerken

Weer breken de paasdagen aan: we herdenken het lijden en sterven van Christus en zijn opwekking uit de dood door de Vader en de zending van zijn Geest.

Het zijn historische dagen: kerken zijn gesloten, of slechts open voor stil gebed. In enkele kerken zijn op zeer kleine schaal vieringen, soms vieren pastores de liturgie in private kring. Het is in onze moderne geschiedenis nog nooit voorgekomen dat de lofzang van de kerk zo werd onderbroken. Zelfs in oorlogstijden bleven vieringen doorgaan. Het is een grote verschraling van ons geestelijke leven: Pasen moet toch gevierd kunnen worden! Andere wegen moeten gevonden worden in deze periode die we als een ballingschap kunnen betitelen.

Maar we weten dat deze lofzang in ons hart en onze ziel doorgaat. Het is raadzaam om psalm 42-43 te lezen. Deze troost bij het gemis aan de eredienst die ons hart verheft en ons inspireert tot naastenliefde en dienstbaarheid. “Wat buigt ge u neer, mijn ziel, wat zijt ge ontrust in mij? Stel gij op God uw hoop: eenmaal loof ik Hem wéér die mij bevrijdt – mijn God.”

We zien gelukkig veel creativiteit bij onze gemeenteleden en parochianen. Er worden allerlei contacten gelegd en initiatieven genomen om mensen niet te vergeten en hen te hulp te snellen. De grote nood, stress en angst waar we ook van horen, vragen van ons alert te blijven op signalen die gelovigen ons geven. Pastoraat op afstand blijft heel lastig: rituelen en gebaren van gebed en zegening waar mensen in deze omstandigheden zulk een behoefte aan hebben, laten we grotendeels achterwege. Mensen reageren echter ook enthousiast op ‘life gestreamde’ vieringen: zij zenden gebeden en geven blijk van niet aflatende betrokkenheid.

Broeders en zusters, we staan voor een grote uitdaging om ons gemeenteleven inspirerend en vitaal te houden. We houden echter onze ogen en onze harten ook open voor de grotere wereldproblemen. Vluchtelingen aan de grenzen van Europa die slachtoffer worden van politieke machtsstrijd, mensen die de oorlogshandelingen ontvluchten en veiligheid zoeken, de tegenstelling tussen arm en rijk. Zolang de mensheid niet in staat is om globale verantwoordelijkheid te nemen voor sociale en economische problemen, blijven we achter de feiten aan lopen. Bovennationale regie is nodig om armoede te bestrijden, om kinderen in veiligheid te laten op groeien en jongeren een toekomst te bieden. Straks gaat deze crisis in Nederland weer naar de achtergrond en zullen veel mensen denken dat ze weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. Wij blijven als christenen voortdurend pleiten voor internationale solidariteit en gastvrijheid, voor het belang van het sociaal contact en de waarde van het menselijk leven, ook wanneer een mens kwetsbaar is.

Op de site van de HGK en op fb kunt u een uitgebreider verslag van het bezoek van minister president Mark Rutte op 8 april j.l. lezen. We zullen elkaar opnieuw ontmoeten in betere tijden, maar vergeet deze tijd nooit: we mogen beseffen dat we vervuld zijn van de Geest van God die nieuwe wegen wijst, wegen ten leven.

 

Ik wens u allen een gezegend Paasfeest, mede namens onze secretaris, Margriet Quarles van Ufford

 

Ad van der Helm, voorzitter

Back To Top
X