skip to Main Content

Petitie tegen de hervatting van nucleaire wapenwedloop aangeboden

Vanmiddag 17 december 2019 heeft de voorzitter Ad van der Helm namens de Haagse Gemeenschap van Kerken een petitie aangeboden aan de vaste kamer commissie Buitenlandse Zaken in de persoon van de plaatsvervangend voorzitter Joël Voordewind. De petitie vindt u hieronder. Ook vindt U hieronder, naast wat foto’s, de verklaring die Ad van der Helm heeft uitgesproken bij het aanbieden van deze tekst. Ook de heer Edy Korthals Altes was hierbij aanwezig die ook het woord gericht heeft tot de aanwezigen. Hij roept op tot een andere manier van denken waar niet afschrikking de basis is van de internationale veiligheid, maar onderlinge relaties tussen de naties die gebaseerd zijn op vertrouwen.

PETITIE TEGEN DE HERVATTING VAN DE NUCLEAIRE WAPENWEDLOOP

 

Terecht zijn jonge generaties in onze tijd bezorgd over de bedreiging van het leefklimaat op aarde. Zij willen een leefbare wereld en willen die kunnen doorgeven. Dit geeft reden tot hoop. Maar wordt voldoende beseft dat alle leven op onze planeet in één klap vernietigd kan worden door het gigantische en nog toenemende vernietigingspotentieel dat wij wereldwijd hebben opgebouwd?

Wij zijn diep verontrust over de beëindiging van de wapenbeheersingsakkoorden door de leiders van de wereldmachten, alsmede over de voorgenomen investering van miljarden in de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Deze miljarden kunnen daardoor niet besteed worden aan de grote problemen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd, zoals de klimaatverandering en de armoede in de wereld. De ontwikkeling van nieuwe dodelijke wapensystemen vormt een bedreiging voor de wereldvrede en kan het einde van de mensheid betekenen.

De beheersbaarheid van dit enorme vernietigingspotentieel staat onder druk. Hier is sprake van een onaanvaardbaar risico. Gezien de sterk toegenomen complexiteit van de zogenaamde communication, control and commandsystemen is het een gevaarlijke illusie dat menselijk en technologisch falen is uitgesloten. De situatie is de laatste decennia verergerd door de vervaging van de grens tussen conventionele wapens en kernwapens en door de ontwikkeling van gedigitaliseerde netwerken en communicatiesystemen, cyber warfare en wapensystemen in de ruimte.

De opzegging van wapenbeheersingsakkoorden door de nucleaire supermogendheden leidt tot hervatting van de wapenwedloop, inclusief het nucleair wapenarsenaal: alleen al in die sector leiden vergaande plannen tot een investering van 1 triljoen dollar wereldwijd in de komende tien jaar. Dit is een hoogst verontrustende ontwikkeling.

Wij vragen de Nederlandse politici om in actie te komen met een oproep aan de wereldleiders om het voorbeeld te volgen van hun voorgangers, die indertijd moedige stappen gezet hebben om tot vermindering van de aantallen kernwapens te komen. Wij beseffen dat er nu meer landen beschikken over massavernietigingswapens dan in de tijd dat er succesvolle stappen gezet zijn in de wapenbeheersing en dat daardoor de opgave om tot afspraken te komen moeilijk zal zijn. De risico’s dat conflicten ontstaan die niet in de hand gehouden kunnen worden, zijn echter eveneens aanzienlijk groter geworden. Het is van cruciaal belang dat de wereldleiders zich inzetten om de hernieuwde wapenwedloop te stoppen.

Juist hierom doen wij op U een dringend beroep om U met kracht in te zetten om de nieuwe wapenwedloop te stoppen, zodat wij en onze nakomelingen in vrede kunnen leven. Dit imperatief is: stop de wapenwedloop!

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,

Ad van der Helm, voorzitter                                                          Margriet Quarles van Ufford, secretaris

Voorgelezen verklaring:

Dit is een petitie waarin wij onze zorgen uiten over de ontwikkelingen op kernwapengebied in Nederland en in de wereld.

Ik bied U deze petitie aan als voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, wij zijn een verband van meer dan 20 Christelijke geloofsgemeenschappen in Den Haag en wij zijn verbonden aan de landelijke Raad van Kerken. Deze petitie geeft uiting aan een grote zorg die veel breder in de samenleving gevoeld wordt. Op 14 november werden de grote gevaren, die ons bedreigen, wanneer een conflict uit de hand loopt, nog weer duidelijk gemaakt in een uitzending van het TV programma Zembla. Ook internationaal leeft sterk dit besef. Ik herinner U aan de toespraak van Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Japan, waarin hij zei:” Met overtuiging zeg ik opnieuw dat het gebruik van kernwapens voor oorlogsdoeleinden vandaag meer dan ooit een misdaad is.” en: “Overtuigd als ik ben dat een wereld zonder nucleaire wapens mogelijk en noodzakelijk is, vraag ik de politici niet te vergeten, dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de huidige dreigingen op nationaal en internationaal veiligheidsniveau.”

“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.”

Deze woorden schreef de historicus Johan Huizinga in 1935 in zijn boek “ In de schaduwen van morgen”. Deze woorden zijn in deze tijd nog even actueel en nog onheilspellender. Het voortbestaan van de mensheid staat op het spel wanneer wij niet in staat zijn kernbewapening terug te dringen en uiteindelijk geheel te verwijderen.

We leven nu in een tijd waarin internationale samenwerking door de grootmachten wordt afgebroken en waarin steeds meer landen de beschikking krijgen over kernwapens. Kernwapens die in kracht de vernietiging van de aarde kunnen bewerkstelligen.

Ik roep onze volksvertegenwoordigers op de urgentie van dit probleem in te zien en alles te doen wat in hun vermogen ligt om het gebruik van kernwapens tegen te gaan. Ik roep de tweede Kamer op om de regering te vragen het VN verdrag tegen kernwapens te tekenen opdat dit in 2020 van kracht kan worden. Laat uw stem horen en wend uw politieke invloed aan omwille van de wereld en de mensheid. Kernwapens moeten de wereld uit anders is er straks geen klimaat meer om voor te zorgen!

Ik overhandig U daarom deze petitie. Deze is ook naar de griffie gestuurd, zodat de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken hiervan kennis kunnen nemen.

Gaarne zijn we bereid, als de gelegenheid daarvoor is, in te gaan op vragen of opmerkingen van Uw kant.

Dank U.

Ad vanj der Helm, voorzitter

 

 

Back To Top
X