Ga naar hoofdinhoud

Beleidsvoornemens 2022-2024

Beleidsvoornemens 2022-2024
geroepen om samen de ene kerk te zijn

 

De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) bestaat uit meer dan 20 kerken en geloofsgemeenschappen in Den Haag die zich met elkaar willen inzetten voor een rechtvaardige wereld. Wij voelen ons geroepen om daartoe samen kerk te zijn en om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te concretiseren door overleg en activiteiten.

(Vastgesteld in de Raadsvergadering 18 mei 2022)

Leidraad is de preambule uit de statuten op grond waarvan de leden wegen blijven zoeken om de in Christus gegeven eenheid gestalte te geven door overleg en activiteiten. Op die manier bouwen we aan Koinonia: gemeenschap op basis van het evangelie.

Deze koinonia is gericht op het leven van mensen. Onze kerken willen dienstbaar zijn aan het leven van alle mensen op het gebied van aarde, leefwereld en werkzaamheid (indachtig de drie T’s  van Paus Franciscus: Tierra (aarde), Techo (huis) en Trabajo (werk) Het zijn sleutels tot een gelukkig en zinvol leven.

Sommige van onze activiteiten zijn gericht op (A) onze onderlinge koinonia, andere (B) zijn gericht op onze onze leefwereld.

Moge de Heilige Geest ons hierbij leiden: Veni Creator Spiritus!

In de nieuwe periode willen we partnerschappen versterken voor onze relatie met jongeren, de relatie met de overheid, met de wereld waarin we leven, maar ook met onze eigen achterban. We kijken nadrukkelijker naar talenten van de vertegenwoordigers van onze leden, we denken aan scholen, Stek, De Zinnen, het Haags Vredesinitiatief, de gemeentelijke overheid, organisaties als MiGreat bij wie wij gemeenschappelijke aandachtspunten vinden. Ook willen we de saamhorigheid met onze lidkerken versterken, de wijkberaden en eventueel nieuwe lidkerken benaderen.

A. Koinonia:

 1. Aandacht voor samenwerking
  1. Op wijkniveau (vieringen in de wijken)
  2. met wijkberaden van kerken,
  3. met migrantenkerken, evangelische kerken
 2. Ontmoeting van en bezinning met Haagse pastores
  1. Zomerborrel voor pastores en leden HGK
  2. Ontmoeting en uitwisseling met theologen in de stad
  3. Ontmoeting en gebed op tweede Pinksterdag met evangelische en Pinksterkerken ism Stichting 488
 3. Gebedsviering in de week van gebed voor eenheid in januari
 4. Wereldgebedsdag 1e vrijdag van maart
 5. Betrokkenheid bij herdenkingen
  1. Eigen herdenkingen:
   1. 4 mei
   2. 15 augustus
   3. Jom Hasjoa
   4. Keti Koti
   5. 8 maart

2. Herdenkingen in combinatie met bezinning op actualiteit:
1. Allerzielenviering vluchtelingen

Organigram maken, wie is waarmee bezig

B. Onze leefwereld

 1. Thematiseren van de zorg voor de Schepping
  1. Samenwerking met ARocha Nederland: evt. inspiratiedag Groene Kerk
  2. Voorstellen ontwikkelen met De Zinnen over b.v. groene theologie
  3. Aansluiten bij klimaatwakers
 2. Zorg voor vluchtelingen
  1. Samenwerking met MiGreat
 3. Aansluiten bij noden in de samenleving
  1. Grensoverschrijdend gedrag (agressiviteit, polarisatie)
  2. Week van respect
 4. Contacten leggen met actoren die met jongeren werken
 5. Het onderhouden van contacten met burgemeester en wethouders van Den Haag rond eerder besproken onderwerpen zoals armoede, eenzaamheid, vluchtelingen, statushouders, daklozenproblematiek, huisvesting migrantengemeenschappen.
 6. Aandacht voor vredesvraagstukken
  1. Versterking samenwerking met Haags Vredesinitiatief
  2. Contact met IFC (Initiatives For Change) versterken
  3. Vredesweek
 7. Gesprekken met anderen
  1. Interreligieus gesprek via PDV (st Prinsjesdagviering)
  2. Contact houden met FIO (Federatie Islamitische Organisaties)
 8. Zichtbaarheid van kerken in de stad onder het motto:
  “We hebben het niet voor het zeggen, maar we hebben wel iets te zeggen”

  1. Publiciteit en communicatie
  2. Meedoen aan museumnacht
  3. Meedoen met Dialoog in Den Haag
  4. Aansluiten bij Haags initiatief tot herdenking slavernij
  5. Activiteiten rondom verkiezingen
Back To Top